Contact us

Georges BOUDLER

Président

13, Um Helpersbierg
L-8705 Useldange

+352 691 535 610

Karin PICK

Secrétaire

1, an der Breemchen
L-8720 Rippweiler

+352 621 703 541

Roland WALD

Caissier

33, Haaptstrooss
L-8720 Rippweiler

+352

Musiksall
Gemengezenter "Op Weidfeld" 

43, rue de Schandel

L-8707 Useldange

info@harmonie-useldeng.lu

Prouwen

Eis Prouwen sinn ëmmer Dënsdes vun 19:30 bis 21:30.